Norsk Almenningsforbund40 bygdeallmenninger er tilsluttet Norsk Almenningsforbund. Disse representerer ca. 15.000 bruksberettigete.

Forbundets mål er: Å ivareta de bruksberettigedes felles interesser overfor offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig, samt fremme samarbeid og samordning mellom allmenningene og styrke det faglige nivå.

Ved siden av samordningen gjennom forbundet, er det til dels etablert regionale samarbeidsutvalg og felles trelastindustri.

Forbundet ledes av styre på 6 personer med et sekretariat.
Forbundet samarbeider med andre faglige og ideelle organisasjoner. Bl.a. er de fleste allmenningene medlemmer i skogeiersamvirket.